Изграждане на хладилни камери и инсталации

ПРОПАРТНЪР ИНЖЕНЕРИНГ ООД  предлага проектиране, изграждане, доставка и монтаж на хладилни и шокови камери.

Основно класификацията на хладилниците камери е:
В зависимост от температурата:

 •     Ниско температурни.
 •     Средно температурни.
 •     С положителни температури.

В зависимост от предназназначението:

 •     Хладилници за дългосрочно съхранение.
 •     Хладилници за краткосрочно съхранение.
 •     Хладилници за предварително интензивно охлаждане. /шокови камери/

ПРОПАРТНЪР ИНЖЕНЕРИНГ ООД  подбира внимателно своите доставчици, така че да предложи възможно най-доброто съотношение между качество и цена като приоритет е надеждността и високата енергийна ефективност.

Ефективноста т.е икономията на ел. енергия зависи от точното определяне на притоците на топлина в хладилните камери, топлотехническото изчисляване на ограждащата(изолационна) конструкция, правилно изчисляване на хладилния цикъл и избор на хл. уредба.
Тази цел е реално постижима за нас ако разполагаме с конкретни изходни данни:

 •     1. Разположение на хл.камера.
 •     2. Предназначение.
 •     3. Температура в хл.камера.
 •     4. Относителна влажност на въздуха в хл.камера - φ% (ако е необходимо да се поддържа)
 •     5. Размери; Дължина – m, Широчина – m, Височина – m,
 •     6. Продукт – тип, дебит(количество) за определено време.
 •     7. Начална температура на продукта.
 •     8. Крайна температура на продукта след охлаждането.
 •     9. Време за достигане на крайна температура на охлаждане на продукта.

Предлагаме реализация на охлаждането в камери само с нови компоненти т.е компресори, изпарители, кондензатори, елементи за управление и автоматизация на процеса от водещи фирми като Copeland, Bitzer, Danfoss и др.
Ограждащата контрукция се изпълнява от панели с необходимата дебелина и покритие в съответствие с изискванията за съхранение на продукта.

Ние държим изключително много на отношенията с клиентите си и в работата си влагаме уважение, лоялност, ангажираност, отговорност и професионализъм! Стремим се чрез обсъждане с клиента да предложим най-полезния за него продукт.