Камери за пастьоризация на компост

В съответствие  с технологията за реализиране на контролиран  процес на пастьоризация във втора фаза от производството на компост , предлагаме оборудването за което е направено съответното изчисление на хидравличните загуби  както и  избор на съответния вентилатор управляван  във функция от параметрите зададени от технологичния процес. Спазването на изискванията  за степента на чистота на входящия въздух , а така също и изискванията за управление на останалите параметри на  въздуха е от изключително значене за получаване на качествен компост. Управлението на процеса реализираме, чрез използване на автоматична система за управление.