Air conditioning for mushroom growing rooms

  Изхождайки от най-добрите технологични практики за отглеждане на гъби/печурка ,кладница и др./ се взeмат количествата въздух необходими за процеса. Вземат са предвид климатичните условия за територията на която се намира обекта. Изчисляват се  максималното количество топлина (топлинни загуби от ограждащата конструкция,от развитието на мицела ,за охлаждане на въздуха при проветряване), която трябва да бъде отведена от климатизираните гъбарници. 

  Изчисленията за  количеството произвеждан студ   и  количеството произвеждана топлина  необходими за климатизацията е съобразено с добрите технологични практики. Теорията и практиката при избора на оборудване по критерия обем на студо и топлопроизводство предвиждат намаляване на общата мощност на оборудването с увеличаване на броя на климатизираните гъбарници, т.е ако оборудването е автономно за всеки гъбарник трябва да се избере оборудване което е с около15- 20 % по-мощно като сума спрямо мощността  на оборудване обслужващо всички гъбарници(процента важи за 4 еднакви гъбарника !).

Основни групи  оборудване използвано при климатизация на гъбарниците :

1. Климатична  единица  отговаряща по характеристика за конкретните гъбарници

Климатичната единицае местото къдетосе извършва обработката на въздуха който се подава в гъбарника.Тук входящия външен въздух се филтрува и се смесва с рециркулиращия в отношение зависещо от концентрацията на СО2.След това сместа се загрява или охлажда от топлообменниците на климатичната единица.Вентилатора на климатичната единица транспортира въздуха с определения дебит и с нужното налягане.Управлението на всички процеси по подготовката на въздуха е автоматизирано и се управлява от системата за контрол и управление на климатизацията. Климатичната единица е окомплектована със следните елементи:

2.Система за разпределение на въздуха на гъбарника

Компонентите от тази система доставят въздуха до климатичната единица и след това го транспортират в гъбарника където се разпределя по най-оптималния начин т.е с определена скорост и осигурява еднородно температурно поле в целия обем на гъбарника. В късата частна гъбарника от една част на тази система се засмуква рециркулиращия въздух .

3. Система за контрол и управление на климатизацията (за 1 гъбарник) !

С използването на тази система и климатичната единица напълно се автоматизира поддържането на нужните параметри при отглеждането на гъби. Измерва и се подържа температурата на въздуха и в компоста , измерва и се подържа влажността на въздуха, измерва и се подържа концентрацията на СО2. Поставят се достатъчно на брой сензори за измерване на температурата на въздуха и на компоста, датчици за измерване на влажността и СО2 . Модула за управление приема сигналите от сензорите обработва ги и създава управляващи сигнали за изпълнителните механизми от климатичната единица. Модула за управление е специализиран и реализира логиката на технологичния процес за отглеждане на гъби на съвременно ниво в Европа. Тя включва: система за измерване на CO2, сензори за RH (влажност) и температура.

4.Система за контрол и поддържане на необходимото налягане в гъбарника.

Това е един естествен подход за предпазване на гъбарника от навлизане на микроорганизми и спомагащ за оптимална работа на климатичната единица (при високо налягане в гъбарника намалява дебита на входящия въздух).

5. Система за производство и разпределение на водна пара или мъгла за овлажняване.

Задачата на тази група е да доставя необходимото количество вода под формата на водна пара или много малки капчици вода с което се овлажнява въздуха в гъбарниците.

В практиката се използват следните технически решения:

– Разливане на вода по пода.Това решение е най просто но не може да се управлява влажността , а освен това при неравности по пода се получава застой и се развиват различни болести.

– Овлажняване с мъглообразуватели. Съществуват различни способи от тази група . Но за гъбопроизводството и по специално за печурка може да се използват тези с високо налягане на подаващите помпи – 70 Bar или 120 Bar, защото при ниските налягания ефективността е малка и се получава намокряне на пода, а гъбите не са устойчиви на болести.

– Подаване на водна пара от парогенератор. В Европа  се използва предимно този метод на овлажняване.При този метод водната пара е стерилна и на 100% остава във въздуха, което го прави много ефективен като разход на вода и качество.Предлагаме и специализиран парогенератор наше производство.

6.Енергийно стопанство

Конфигурацията зависи от обема на производство и инфраструктурата с която разполага обект

Първи вариант.

Източник на студ - чилър

Източник на топлина - котел за гореща вода или/и котел за пара.

Котела за пара се препоръчва когато в технологията се използва топлинно обеззаразяване на гъбарниците.

Втори вариант

Източник на студ и топлина от термопомпа когато има в наличност промишлена вода. Вариант с използване на въздуха като източник на топлина е приемлив за промишлеността само когато външния въздух не е с отрицателни температури.

Трети вариант

При наличие на големи количества подпочвена вода е подходящо предварително охлаждане (загряване) на обработвания въздух. След което с многократно по малки енергийни разходи се коригират параметрите на вентилиращия въздух, което намалява многократно и обема на инвестициите и енергийните разходи.

Image Name Description Link
AIR CONDITIONING FOR HOBBY AND SMALL CAPACITY PRODUCTION FACILITIES

By "hobby" we mean air-conditioning for producers with small volume production or people who are just starting as mushroom growers and cannot afford to invest large amounts of money at the start!

Read more ...
INNOVATIVE AIR-CONDITIONING OF MUSHROOM GROWING ROOMS

In the presence of natural resources / water / we have developed systems for pre-cooling and warming of fresh air. They are compatible with air-conditioning systems and supplement them by making energy costs a lot less!

Read more ...
PROFESSIONAL AIR-CONDITIONING

Air-conditioning systems require the presence of an energy plant and units (chillers or thermal pumps) for production of cold water (glycol), systems for air humidification, air conditioning chambers, ventilation systems, and specialized systems f

Read more ...