Пропартнър Инженеринг ООД

ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ

Класификацията на хладилниците става по различни показатели.
В зависимост от температурата:

В зависимост от предназназначението:

При хладилниците (хл.камери) се отвежда топлина от помещенията, постъпваща през ограждащата повърхност, с продукта, от инфилтрация и др.
Основна задача на хладилните съоражения е да служат надежно при най-малки енергийни разходи.
Ефективноста се оценява по хладилния коефициент
    
Qи – топлината отведена от изпарителя.
Nк – количество вложена енергия.
η – коефициент на полезно действие.
Ефективноста т.е икономията на ел. енергия зависи от точното определяне на притоците на топлина в хладилните камери, топлотехническото изчисляване на ограждащата(изолационна) конструкция, правилно изчисляване на хладилния цикъл и избор на хл. уредба.
Тази цел е реално постижима за нас ако разполагаме с конкретни изходни данни:

Предлагаме реализация на охлаждането в камери само с нови компоненти т.е компресори, изпарители, кондензатори, елементи за управление и автоматизация на процеса от водещи фирми като Copeland, Bitzer, Danfoss и др.
Ограждащата контрукция се изпълнява от панели с необходимата дебелина и покритие в съответствие с изискванията за съхранение на продукта.Spasov     Spasov